Aarne Halme: Automaatio- ja systeemitekniikan osaston lyhyt historia

”Esihistoria” eli tapahtumat jotka johtivat osaston perustamiseen

Tämä tarina alkaa tapahtumista, jotka johtivat suoraan Automaatio- ja systeemitekniikan osaston syntyyn Teknillisessä korkeakoulussa (TKK) 1997. Se päättyy vuoteen 2012 syistä, jotka selviävät lukijalle myöhemmin. Automaatioalan historia suomalaisissa korkeakouluissa ulottuu paljon pitemmälle taaksepäin. Näistä asioista kiinnostunut lukija voi tutustua esimerkiksi Suomen Automaatioseuran julkaisemaan Teollisuusautomaation vuosikymmeniltä - teokseen, jonka osassa 1 (1960 ja 1970 luvut) kerrotaan automaation opetuksen ja tutkimuksen varhaisimmista vuosista Suomessa.

Tapahtumien alkukohtana voidaan pitää vuotta 1983. Silloin TKK:n budjetissa perustettiin uusi Automaatiotekniikan professuuri silloiselle Sähkötekniikan osastolle. Virka perustettiin eläkkeelle jääneen Hans Blombergin johtaman systeemiteorian laboratorion tilalle jatkamaan automaatioalan tutkimusta ja koulutusta yhdessä Antti Niemen johtaman Säätötekniikan laboratorion kanssa. Automaatiotekniikan laboratorion toiminta käynnistyi varsinaisesti vuoden 1985 alusta kun minut nimitettiin professoriksi tähän uuteen virkaan. Siirryin siihen Oulun yliopistosta. Laboratorion toimenkuvan määrittelyssä annettiin vapaat kädet, ehtona oli ainoastaan se että laboratorio ei harjoittanut päällekkäistä toimintaa säätötekniikan laboratorion kanssa. Laboratorioon perustettiin vuotta myöhemmin myös ruotsinkielinen professuuri, johon nimitettiin kutsumenettelyn kautta Hans Andersin 1986. Hän ehti toimia tuotannon tietotekniikan professorina vajaat kymmenkunta vuotta ennen eläkkeelle siirtymistään.

Seuraavana vuonna 1987 TKK:ssa otettiin käyttöön uusi hallintomalli, joka perustui ns. suurosastoihin tai tiedekuntiin. Hallintomalli muistutti nykyistä Aalto-yliopiston hallintomallia suurosastojen vastatessa nykyisiä TKK:sta muodostettuja korkeakouluja. Yksi näistä suurosastoista oli vanhan Yleisen osaston ympärille perustettu Tietotekniikan osasto, johon siirrettiin siihen asti Konetekniikan osastolla toiminut Tietotekniikan laitos ja siinä olleet professuurit sekä Automaatiotekniikan ja Säätötekniikan professuurit Sähkötekniikan osastolta. Puunjalostusosastolta siihen siirtyi myös kaksi Graafisen tekniikan professoria Hannu Saarelma ja Pirkko Oittinen. Suurosastoon tulivat myös Teknillisen fysiikan professuurit sekä vanhan yleisen osaston matematiikan, fysiikan ja taloustieteen professuurit.

Tietotekniikan osasto oli professorilukumäärältään TKK:n suurin. Tuotantotalouden professuurit jäivät tässä vaiheessa edelleen omaan laitokseensa Koneosastolle, josta tuli yksi uusista suurosastoista samoin kuin Sähkötekniikan osastosta. Automaatioalan professorit yhdessä Graafisen tekniikan (sittemmin nimenvaihdoksen jälkeen Viestintätekniikka) professoreiden perustivat Automaatiotekniikan laitoksen. Tämä organisaatiomuutos oli TKK:n historian laajin ja siinä annettiin (ja toivottiinkin) professuurien hakea uusia paikkoja uudessa organisaatiossa, jotta tekniikan tutkimus ja opetus pääsevät uudistumaan.

Näin syntyneeseen Tietotekniikan osastoon, jossa toimin sen ensimmäisenä dekaanina, perustettiin uusi tietotekniikan koulutusohjelma, joka jakaantui kahteen suuntaan: Tietotekniikka ja Automaatio- ja systeemitekniikka. Ensimmäiset opiskelijat uuteen koulutusohjelmaan otettiin syksyllä 1987. Osasto toimi vanhoissa tiloissa sähkötalossa, päätalossa ja konetalossa kunnes tietotekniikan uusi T-talo valmistui kymmenen vuotta myöhemmin. Tietotekniikan ja Automaatiotekniikan laitokset (tosin jo silloin omiksi osastoiksi muuttuneina) muuttivat T-taloon 1998.

Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijat perustivat koulutusohjelman alettua Tietotekniikan killan. Osaston dekaanina sain myös kunnian toimia killan ensimmäisenä oltermannina. Koska automaatio-ala oli jo vakiintunut koulutusala ja erosi merkittävästi tietotekniikan uudesta koulutusalasta ammatillisesti, opiskelijat halusivat perustaa oman killan myös tälle koulutusalalle. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista TKY:n sääntöjen mukaan. Ratkaisuksi tuli aineyhdistys Kontrolli, joka aloitti toimintansa 1988.

Automaatio- ja systeemitekniikan osasto syntyy

TKK vaihtoi hallintomallia jälleen kymmenen vuoden jälkeen vuoden 1997 alussa. Suurosastoihin perustuva hallintomalli oli todettu liian kankeaksi ja huonosti toimivaksi. Sitä haluttiin virtaviivaistaa ja siitä purettiin pois ylin taso eli suurosastot. Hallinto perustettiin jälleen pienempiin osastoihin, jotka toimivat itsenäisinä suoraan rehtorin toimiston alaisuudessa. Kukin osasto vastasi yhdestä koulutusohjelmasta. Useat laitokset, jotka olivat käytännössä vastanneet omasta koulutuksesta, saivat nyt osaston statuksen. Tässä yhteydessä perustettiin myös uusi Automaatio- ja systeemitekniikan osasto. Siihen tulivat mukaan kaikki automaatioalan professorit sekä Viestintätekniikan professorit.

Professorikunnassa oli tähän mennessä tapahtunut useita muutoksia. Vuonna 1994 eläkkeelle jääneen Antti Niemen seuraajaksi oli kutsuttu Heikki Koivo Tampereen Teknillisestä korkeakoulusta. Hans Andersin oli jäänyt eläkkeelle ja hänellä ollutta ruotsinkielistä professuuria ei enää täytetty. Säätötekniikan apulaisprofessorina toiminut Jouko Virkkunen oli myös jäänyt eläkkeelle. Automaatioalan professorikuntaa täydennettiin kuitenkin uudella Automaation tietotekniikan professuurilla, johon kutsuttiin Kari Koskinen VTT:ltä. Samassa yhteydessä perustettiin myös Automaatio- ja systeemitekniikan itsenäinen koulutusohjelma, johon ensimmäiset opiskelijat otettiin 1997 syksyllä.

Opetusta sitouduttiin jatkamaan myös vanhoissa koulutusohjelmissa eli S-, T ja P- koulutusohjelmissa olevissa suunnissa. Tämä oli tärkeää siksi, että näissä koulutusohjelmissa opintonsa aloittaneet ja automaatio- ja systeemitekniikan tai viestintätekniikan suunnan valinneet opiskelijat pystyivät saamaan opintonsa päätökseen. Uuden AS-osaston toiminnan käynnistyttyä myös uusi tietotekniikan talo valmistui seuraavana vuonna ja osasto pääsi muuttamaan uusiin tiloihin vuonna 1998.

Automaatio- ja systeemitekniikan osasto toiminnassa

Kun osasto aloitti toimintansa vuoden 1997 alussa, se jaettiin neljään laboratorioon ja vastuualueeseen: Automaatiotekniikka, Automaation tietotekniikka, Systeemitekniikka ja Viestintätekniikka. Toimin osaston ensimmäisenä johtajana vuoteen 2007 asti, jolloin siirryin Akatemian Älykkäät koneet huippuyksikön johtajaksi ja Heikki Koivosta tuli uusi osaston johtaja. Uuden hallintomallin mukaisesti vastuualueet olivat hyvin itsenäisiä, ne vastasivat omasta budjetistaan ja ulkopuolelta hankittujen tutkimusprojektien hallinnosta. Osaston vastuulle jäi lähinnä koulutusohjelman kokonaisuudesta vastaaminen ja TKK:lta saatavien budjettivarojen jako. Vastuualueet vastasivat myös samannimisistä pääaineista koulutusohjelmassa.

Koulutusohjelman sisäänotto oli aluksi pieni 45 opiskelijaa vuodessa ja sitä kasvatettiin varovaisesti, koska laatu haluttiin pitää korkeana. Toisaalta myös perinteisissä koulutusohjelmissa sisällä olevien alan opiskelijoiden määrä oli jo melko suuri, mikä rajoitti opetuksen lisäämistä rajallisen henkilökapasiteetin puitteissa. 2000-luvulle tultaessa sisäänotto oli jo kuitenkin nostettu 55:een ja kohosi parhaimmillaan yli seitsemäänkymmeneen.

Ensimmäiset opiskelijat uudesta AS-koulutusohjelmasta alkoivat valmistua vuonna 2001, jotkut tosin jo aikaisemminkin, koska koulutusohjelmien vaihto oli mahdollista tiettyjen sääntöjen puitteissa. Tätä ennen ja vielä pitkään sen jälkeenkin valtaosa valmistuneista oli aloittanut opintonsa S-, T tai P- koulutusohjelmissa. Nämä kuitenkin kirjattiin AS-osastolta valmistuneiksi, koska he olivat suorittaneet ammattiopintonsa ja diplomityönsä osaston aineissa. Tästä syystä osastolta valmistui heti ensimmäisestä vuodesta lähtien 30-40 opiskelijaa vuosittain. Määrä kohosi uuden koulutusohjelman sisäänoton alkaessa vaikuttaa 2000-luvun alkupuolella parhaimmillaan noin 50:neen vuodessa. Uudesta AS-koulutusohjelmasta valmistuneiden ensimmäisten 500 opiskelijan määrä tuli täyteen 28.1.2013.

Uuden osaston ja AS-koulutusohjelman ylösajo onnistui hyvin ja 2000-luvun alkupuolelle tultaessa osaston menestystä mittaavat TKK:n sisäiset indikaattorit sekä tutkimuksessa että koulutuksessa olivat korkeakoulun parhaasta päästä. Vuonna 2001 osasto sai kaksi uutta määräaikaisen professorin virkaa. Toiseen virkaan nimitettiin Arto Visala ja toiseen Heikki Hyötyniemi. Visalan virka vakinaistettiin 2006, jolloin sen ympärille perustettiin oma vastuualue Autonomiset järjestelmät. Hyötyniemen kohtaloksi koitui sairauden vuoksi aikainen eläkkeelle siirtyminen. Ulkopuolisissa kansainvälisissä arvioinneissa osaston menestys oli erittäin hyvä. Myös kulutusohjelman sisäänpääsypisteet nousivat huomattavan korkeiksi, mikä takasi korkean opiskelijalaadun.

Vuonna 2008 aloitti toimintansa Suomen Akatemian Älykkäiden koneiden huippuyksikkö GIM, joka laajensi Automaatiotekniikan laboratorion tutkimustoimintaa huomattavasti. Myös muut laboratoriot ja vastuualueet kasvoivat ja menestyivät hyvin tutkimustoiminnassa. Samana vuonna osastoon syntyi muun muassa myös uusi mikro- ja nanorobotiikan tutkimusryhmä systeemitekniikan vastuualueelle. Sitä johtamaan tuli Quan Zhou, Northwest Polytechnical University:stä, Kiinasta. Budjetin ulkopuolelta rahoitetun tutkimustoiminnan määrä kohosi suureksi (parhaimmillaan noin 60% koko osaston budjetista) ollen TKK:n osastojen suurimpia useana vuonna.

Uudet toimitilat TUAS-talossa valmistuivat 2003 ja osasto muutti näihin tiloihin saman vuoden marraskuussa. TKK:n budjetin ulkopuolisen tutkimustoiminnan suuri määrä mahdollisti kohtuullisen runsaan varttuneemman tutkijakunnan ylläpitämisen osaston henkilökunnassa. Paitsi tutkimustoiminnan laatuun tällä oli myös positiivinen vaikutus opetukseen. Kurssitarjonta voitiin pitää monipuolisempana ja laadullisesti korkeatasoisempana kuin mihin korkeakoulun omin budjettivaroin olisi kyetty.

Uusi itsenäinen koulutusohjelma mahdollisti myös opiskelijoiden oman AS-killan perustamisen, mikä tapahtuikin jo syksyllä 1997. Osaston johtajana sain kunnian toimia tämän killan ensimmäisenä oltermannina. Kiltatoiminta käynnistyi heti aktiivisena. Ongelmaksi muodostui kuitenkin omien kiltatilojen puute. Tietotekniikan talossa oleva kiltahuone oli liian pieni kahden killan toimintaa ajatellen eikä lisätilaa löytynyt. Asia ratkaistiin siten, että viereisellä rakentamattomalla tontilla (nykyisen TUAS-talon tontilla) oleva osaston koetoiminnan tukikohtana palvellut kuljetuskontti annettiin killan käyttöön. Kiltatoiminta sopeutui tähän tilaratkaisuun hyvin aina siihen saakka kunnes uudessa TUAS-talossa sille voitiin osoittaa omat tilat.

Toiminnan loppuminen itsenäisenä osastona

Kun edellisestä hallinnon uudistuksesta oli kulunut kymmenen vuotta, TKK ryhtyi jälleen uudistamaan hallintoa 2007. Yliopistolain muutosvalmisteluissa yliopistoja kehotettiin ottamaan käyttöön yhtenäinen tiedekuntamalli. Nähtävästi tästä syystä myös TKK lähti valmistelemaan itselleen jälleen uutta mallia. Aikaisempi suurosastoihin perustuva malli oli jo ollut lähellä tiedekuntamallia, joten tähän suuntaan palattiin takaisin vaikka se oli todettu kokemuksen kautta kankeaksi ja huonosti toimivaksi. Automaatio- ja systeemitekniikan osaston kannalta ongelmaksi muodostui mihin tiedekuntaan se nyt liittyisi laitoksena. Vaihtoehtoina oli lähinnä Perustieteiden tiedekunta, joka rakentui Tietotekniikan, Teknillisen fysiikan ja Tuotantotalouden ympärille tai Sähkötekniikan osaston ympärille rakentuva tiedekunta.

Pitkällisten neuvotteluiden ja rehtorin osittaisen painostuksen tuloksena tapahtui liittyminen ETA-tiedekuntaan (Elektroniikka, Tietoliikenne ja Automaatio). Ehtona oli koulutusohjelman säilyminen itsenäisenä ja laitoksen autonomia. Tässä vaiheessa Viestintätekniikan professorit totesivat, että he haluavat liittyä Perustieteiden tiedekunnassa perusteilla olevaan uuteen Mediatekniikan laitokseen, mikä myös tapahtui. Tuloksena oli AS-laitoksen pienentyminen ja keskittyminen automaatioalan professoreiden ympärille. Uusi organisaatio astui voimaan 2008. Se ei kuitenkaan ehtinyt olla voimassa kuin vuoteen 2010 jolloin Aalto yliopisto muodostettiin ja aloitti toimintansa jälleen uutena organisaationa.

Automaatio- ja systeemitekniikka Aalto-yliopistossa

Uusi yliopistolaki astui voimaan 2009 ja sen myötä TKK sulautettiin vasta perustettuun Aalto-yliopistoon, joka aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Hallintoa uudistettiin hyvin voimaperäisesti. Ehkä merkittävin muutos uuden yliopistolain myötä oli yliopistojen muuttuminen valtion laitoksista osittain yksityistä pääomaa käyttäviksi säätiöpohjaisiksi instituutioiksi. Tämän myötä myös hallintorakenteet muuttuivat enemmän yksityisen liike-elämän käytäntöjä noudattaviksi. Seurauksena oli, että professorikunnan päätäntävaltaa vähennettiin ja eri organisaatiotasoilla olevien johtajien valtaa lisättiin merkittävästi sekä päätöksenteossa että toimeenpanossa. Professoreiden rekrytoinnissa otettiin käyttöön ns urapolku (tenure track) järjestelmä, jossa on usean asteisia professorin virkoja aluksi määräaikaisena ja lopulta näyttöjen jälkeen vakinaisina. Opetuksen, tutkimuksen ja taloushallinnon tukipalveluita muutettiin ottamalla käyttöön matriisimuotoisesti toimivia palveluorganisaatioita.

Aalto-yliopiston organisaatiorakenteeksi valittiin korkeakouluihin tai tiedekuntiin perustuva malli, jossa kussakin korkeakoulussa on dekaanin johtaman toimiston alla joukko opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavia laitoksia. TKK:n aikaisempi tiedekuntamalli muodosti pohjan sen osalta korkeakoulukoulujaolle, jossa siitä muodostettiin neljä erillistä korkeakoulua. Kaksi Aaltoon liittynyttä pienempää yliopistoa, HKK ja TAIK, muodostivat omat korkeakoulunsa.

Aalto yliopiston organisaatiossa AS-laitos ehti toimia kaksi vuotta. Vuoden 2011 puolivälissä minä siirryin eläkkeelle ja samoin Heikki Koivo vuoden lopussa. Jatkoin kuitenkin GIM tutkimusyksikön johdossa vuoden 2013 loppuun. Uudeksi laitosjohtajaksi tuli Arto Visala vuoden 2011 elokuun alusta. Meidän tilallemme saatiin kohtuullisen nopeasti ainoastaan yksi uusi professori Ville Kyrki, joka aloitti robotiikan professorina syksyllä 2012.

Samoihin aikoihin Sähkötekniikan korkeakoulu (entinen ETA-tiedekunta) päätti muuttaa sisäistä organisaatiotaan dekaaninsa johdolla. Uudessa organisaatiossa AS-laitos todettiin liian pieneksi ja rahoituksellisesti hankalaksi ylläpitää varsinkin kun GIM huippuyksikön toiminta oli päättymässä. Se päätettiin yhdistää Sähkötekniikan ja Elektroniikan laitosten kanssa uudeksi Sähkötekniikan ja Automaation laitokseksi.

Lain määräämät YT-neuvottelut käytiin keväällä 2013, jolloin AS-laitoksen varttuneemmasta henkilökunnasta joutui lähtemään 10 henkilöä ja tohtorikoulutettavat saivat takarajan valmistumiselleen. Parina seuraavana vuonna myös koulutusohjelmaa lähdettiin muuttamaan siten, että sen itsenäinen asema ei enää toteutunut. Kaikki se mistä oli sovittu TKK:n vuoden 2007 hallinnon uudistuksessa, romuttui tässä yhteydessä. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Automaatio- ja systeemitekniikan osaston ja koulutusohjelman menestystarina päättyi näihin toimiin. Elämä Sähkötekniikan ja Automaation laitoksen osana oli alkanut.

Epilogi

Nykyisen yliopistolain pahin puute on, että se mahdollistaa ylhäältä alaspäin tapahtuvan toiminnan tehokkaan johtamisen. Tämä tarkoittaa myös, että harhaan johtamiselle annetaan suuret mahdollisuudet toteutua. Aikaisemman yliopistolain aikana professoreiden muodostamat kollegiot suodattivat tehokkaasti pois ylemmän johdon tekemät pahimmat virheet. Nyt ei näin tapahdu vaan ne etenevät helposti toteutukseen asti. Yliopistolaista puuttuu yrityselämässä tuiki tärkeä luottamuksen menettämisen pykälä, jonka mahdollistaa harhaan johtamisesta vastuullinen johdon vaihtamisen nopeasti.

AS-osaston kohtalo on hyvä esimerkki vääristä päätöksistä, joita koko henkilökunta vastusti, mutta jotka kuitenkin toteutettiin motiivina näennäinen tehokkuuden kasvu ja organisaatiokalvojen tyylikkyys. Tuloksena oli valitettava takaisku automaatioalan tutkimuksen ja opetuksen kehitykselle. Onneksi yliopistot ovat vuosisatoja vanhoina organisaatioina tottuneet toipumaan pahoistakin kolhuista. Todennäköisesti näin tapahtuu jossain vaiheessa myös tässä tapauksessa ja yliopisto löytää uuden tavan viedä automaatioalan tutkimuksen ja opetuksen asiaa eteenpäin. Ala on kuitenkin tulevaisuudessa avainasemassa uudistuvan teknologiavetoisen Suomen kansantalouden tarpeita ajatellen.

Teksti: Emeritusprofessori Aarne Halme