Yhdistyksen säännöt

Automaatio- ja systeemitekniikan alumnit ry

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Automaatio- ja systeemitekniikan alumnit ry ja sen kotipaikka on Espoo.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä jäsentensä automaatioalan tietämystä sekä kehittää jäsentensä harrastus- ja ajanvietemahdollisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä-, tiedotus- yms. tilaisuuksia, joissa jäsenet voivat vaihtaa ajatuksia ammattiasioista, sekä järjestää vapaa-ajan ohjelmaa kuten saunailtoja ja illanistujaisia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

Yhdistys toimii yhteistyössä automaatio- ja systeemitekniikan alan sidosryhmien kanssa. Keskeisiä alan sidosryhmiä ovat Aalto-yliopiston opiskelijajärjestöt, tutkijat ja opettajat sekä alan kansalliset ja kansainväliset toimijat.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Aalto-yliopistossa tai sen edeltäjässä automaatio- ja systeemitekniikan alalla opintonsa päättäneen, alalla tutkinnon suorittaneen tai alaa opettaneen ja tutkineen henkilön. Jäsenyyksistä päättää hallitus, joka harkintansa mukaan voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi myös henkilön, joka ei täytä edellä mainittuja ehtoja.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut yksityinen henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi, tai oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kymmenesosan (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus. Yhdistyksellä voi samanaikaisesti olla korkeintaan kymmenen (10) kunniajäsentä.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua eräpäivään mennessä, lähetetään hänelle asiasta muistutus. Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa muistutuksesta, hänet katsotaan eronneeksi. Eronneelle jäsenelle lähetetään vahvistus eroamisesta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen edun vastaisesti. Päätöksen tulee saada vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Päätöksestä ilmoitetaan viipymättä erotetulle kirjallisesti. Päätökseen tyytymätön voi vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Valitus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille. Jäsenmaksu peritään kalenterivuosittain. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksen nimittämä hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävistä vastaavat henkilöt. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Hallitus nimittää tarvittaessa muut toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi hallituksen jäsentä, joista vähintään toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

7§ KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouskutsu on lähetettävä ja julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on lisäksi ääni- ja esitysoikeus. Kokouksen päätöksellä voidaan yhdistyksen ulkopuoliselle myöntää läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmi- tai maaliskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 2. tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
 3. toiminnantarkastajien lausunto
 4. tilinpäätöksen hyväksyminen
 5. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 6. hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 7. hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 8. yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä

9§ VAALIKOKOUS

Vaalikokous on pidettävä loka- tai marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 2. yhdistyksen muiden toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 3. kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi

10§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsussa on tällöin käytävä ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat.

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin sekä yhdistyksen purkaminen voidaan tehdä, jos ko. ehdotus on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kymmenen (10) vuorokautta. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat käytettäväksi automaatio- ja systeemitekniikan alan opiskelijatoiminnan, tutkimuksen ja opetuksen tukemiseen Aalto-yliopistossa purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

12§

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty perustamiskokouksessa 13.4.2014.